Producenci

Zaloguj się

Zwroty i reklamacje

  1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu. Natomiast sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

Koszty przesyłki nie są zwracane.

  1. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą Kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na rachunek bankowy (podając jego numer), albo przekazem pocztowym na wskazany adres.
  2. Pieniądze zwracane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej.
  3. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres: modnapeggy@gmail.com

Następnie odsyła go na adres: ul. Piastowska 53, 32-660 Chełmek.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji, ponieważ jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w trakcie transportu – reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby doręczającej.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 –miu dni roboczych od ich otrzymania.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe , Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu, lub zaoferuje mu inny, dostępny w sklepie towar – do wyboru.

Towar reklamowany należy odesłać do siedziby firmy, wraz z opisem zaistniałej usterki oraz danymi teleadresowymi kupującego.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

( Klient wprowadza te dane, które zostały zaznaczone na zielono.)

Anna Dobrowolska Oswięcim dn. 15.10. 2013 r.

ul. Mickiewicza 20

32-600 Oświęcim


A&F SECUPORT

Krystyna Sommer

ul. Piastowska 53

32-660 Chełmek


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271)
odstępuję od
umowy zakupu towaru w sklepie internetowym
www.modnapeggy.pl , zamówienie nr 15
- zawartej dnia 01.10.2013r.

Proszę o zwrot kwoty 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć zł)

na konto nr ..................................................................;

którego posiadaczem jest (imię i nazwisko, adres): osoby dokonującej zwrotu

Zwracam, w stanie niezmienionym towar otrzymany dnia 03.10.2013r.

Podpis osoby zwracającej towar


Sklep internetowy Shoper.pl